biologrefs.ru

ОРТАЛЫҚ АЗИЯДАҒЫ ҚАУІПСІЗДІК: НАТО ЖӘНЕ

Сортировать: по оценкам | по дате

19.10.18
[1]
переходы:48
ОРТАЛЫҚ АЗИЯДАҒЫ ҚАУІПСІЗДІК: НАТО ЖӘНЕ

^ ОРТАЛЫҚ АЗИЯДАҒЫ ҚАУІПСІЗДІК: НАТО ЖӘНЕ

ШАНХАЙ ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ ҰЙЫМЫ (ШЫҰ)


Қазіргі қалыптасып отырған халықаралық қатынастарда Орталық Азия аймағының алатын орны ерекше. ОрСапаталық Азия өзінің тарихи дамуында бірнеше күрделі тарихи кезеңдерді бастан кешеді. Сонау Шыңғыс хан дәуірінен бастап, Ақсақ Темір, Қазақ хандығы, Ресей отаршылдығы және кешегі КСРО тоталитарлық жүйесін айтсақ жеткілікті.

Жаңа халықаралық қатынастардағы Орталық Азия екі анықтаушы фактор - энергетикалық ресурстар және Ауғанстандағы жағдаймен байланысты қауіпсіздік факторымен байланысты. Осыған байланысты аймақтағы тұрақтылық Орталық Азия мемлекеттерінің және халықаралық ұйымдардың саясатымен ұштасып жатыр.

2009 жылы Астанада  маусымның 24-25 күндері Еуро-Атлантикалық әріптестік кеңесінің (ЕАӘК) ІІІ қауіпсіздік форумы өтті. Еуро-Атлантикалық әріптестік кеңесінің елімізде өткен форумында Орталық Азия мен  Ауғанстандағы қауіпсіздік проблемасы  ғана емес, Кавказ аймағындағы және энергетикалық қауіпсіздік мәселелері де талқыланды.

^ Ауғанстан мәселесінің аясындағы геосаясат. Ауғанстан проблемасын Орталық Азия мемлекеттері өзі күштерімен  шеше алмайды. Бірақ АҚШ Орталық Азиядағы қауіпсіздіктің, ең алдымен осы өңірдегі елдер үшін қажет екендігін дәлелдеуде. Соның бірі энергетикалық көздерден туындап отыр. АҚШ пен оның Еуропадағы одақтастары Орталық Азиядан энергетика көздерін тасымалдауда Кавказ арқылы Ресейді айналып өтудің тәуелсіз жолдарының жобасын ұсынуда. Батыс сарапшылары Қазақстанның Ресеймен арадағы стратегиялық әріптестіктен бас тартпайтынын түсініп отыр. Егер Батыс мемлекеттері тиімді құбыр жасап,  балама жолдарын ұсынып, қауіпсіздікке кепілдік беретін болса,  бұған біз де мүдделіміз. Қазір Қазақстан энергетикалық ресурстарын тасымалдауды Ресей мен Қытай бағытында ғана жасап отыр.

Егер оған балама жолдар көбейсе, Қазақстан өзінің энергетика көздерін тасымалдауды әртараптандыруға  қол жеткізуі әбден мүмкін.

Астана форумында энергетика көздері мәселесінің  қаралуына Еуропа мемлекеттері де мүдделі.

Себебі 2009 жылдың қаңтарындағы болған Ресей мен Украина арасындағы газ қақтығысы кезінде Еуропалық Одақтың Ресейдің газ «қақпанына» түсіп қалғаны белгілі. Бүгінде Еуропаның өзі де Ресейдің газына тәуелді болып қалып, Ресейдің қауіпті ойыншы екеніне көздері жетті.

Қазіргі экономикалық дамуы жағынан Ресейде газды Украинаға бермей әртараптандырудың жолы көп. Ресей Қытайға немесе Латын Америкасына газ құбырын тартуы мүмкін. Ресей Үкіметінің басшысы Владимир Путин де «қажет болса,  мұхит арқылы жол салып тастаймыз» дегенді  айтты. Сондықтан Еуропа бұл жерде балама іздеп отыр. Ол балама  Орталық Азияда жатыр. Кеңес одағы ыдырағанан кейін-ақ Орталық Азияда үлкен ойын басталды. Ол ойын негізінен энергия көздерінің төңірегінде жүріп жатыр.

^ Кавказ мәcелесі. Еуропалық Одақ жақында Шығыс Еуропа деген жобаны ұсынды. Ол жоспар бойынша Әзірбайжан, Армения,  Беларус, Молдова, Украина және тағы басқа  ТМД елдерін  Шығыс Еуропа шеңберіне тарту көзделген. Мұның барлығы Еуропаның энергия көздеріне балама іздеуінен туып отырған дүниелер. Орталық Азия мен Кавказдың энергия көздерін тасымалдау жолының негізгі  артықшылығы Түркия мәселесіне жаңаша қарауды талап етеді. Өйткені балама жолдардың бірі  Түркия арқылы жүреді. Түркияда Таяу Шығыстан Еуропаны қамтамасыз ететін мұнай құбырларының жобасы бар. Түркия өз тарапынан  НАТО құрамында бола отырып өзінің саясатын  жүргізуге мүдделі. Өйткені Еуропалық Одақ Түркияны қатарына қабылдаудан бас тартып отыр. Егер Ресейді айналып өту жолдары қарастырылса, Түркияның рөлі көтеріледі. Бұл жерде Түркия «бізді Еуропалық Одаққа аласың, содан кейін біз өзіміздің транзиттік мүмкіншілігімізді толықтай пайдалануға береміз» деп үзілді-кесілді талап қоюы мүмкін.

^ НАТО-ның әлемдегі рөлі жайында. Кезінде Кеңес одағы құлап, Варшава келісім-шарты ыдыраған соң НАТО да тарауы қажет деген пікірді ұстанушылар болды. Бірақ АҚШ-тың бұрынғы Президенті Билл Клинтон тұсында НАТО жаңа стратегия қабылдады.  НАТО бірден-бір аймақтық және ғаламдық қауіпсіздікке жауап беретін ұйым ретінде трансформацияланды. Құрылымдық жағынан өзгерді.

развитие многопрофильного сотрудничества в целях поддержания и укрепления мира, безопасности и стабильности в регионе, содействия построению нового демократического, справедливого и рационального политического и экономического международного порядка;


совместное противодействие терроризму, сепаратизму и экстремизму во всех их проявлениях, борьба с незаконным оборотом наркотиков и оружия, другими видами транснациональной преступной деятельности, а также незаконной миграцией;


усиление связей и интеграционных процессов с дружественными государствами на основе взаимовыгодного сотрудничества, взаимопонимания, осуществления мер доверия и открытости в военной области, в первую очередь, в Центральной Азии;


укрепление мер доверия, отказ от применения силы для разрешения межгосударственных противоречий, урегулирования международных споров;


Военная доктрина отражает также приверженность Казахстана реализации задач по обеспечению безопасности РК в формате ШОС .

Таким образом, можно констатировать, что деятельность ШОС в направлении противостояния терроризму, экстремизму и сепаратизму самым непосредственным образом отвечает интересам Республики Казахстан.

Экономическая сфера.

Интересы Казахстана в экономической сфере напрямую связаны с происходящими в мире процессами глобализации. Казахстан как государство, проводящее взвешенную внешнюю и внутреннюю политику, не склонен впадать ни в эйфорию от позитивных моментов, формируемых глобализационными процессами, ни в скепсис. Реалистично глядя на вещи, Правительство Казахстана воспринимает глобализацию как данность, диктующую определенные правила поведения. К примеру, глобализация предъявляет чрезвычайно высокие требования к конкурентоспособности национальной экономики. «Но необходимо признать, что наша экономика развивается в основном экстенсивно... Если мы не сможем переломить данную ситуацию, через 20-25 лет Казахстан может оказаться на периферии мировой экономики» [12].

В связи с этим в последние годы наиболее артикулируемой задачей экономического развития государства является повышение уровня конкурентоспособности государства. Этому посвящены и Стратегия вхождения Казахстана в число 50-ти наиболее конкурентоспособных стран мира, озвученная в 2006 году, и Послания Президента народу Казахстана и т.д.

Что необходимо сделать для того, чтобы экономика нашей страны действительно стала конкурентоспособной? Совершенно очевидно, что такая переструктуризация экономической системы страны будет включать в себя как сугубо внутригосударственные мероприятия, так и мероприятия, предполагающие внешнеэкономическую ориентацию. В рамках нашей тематики нет смысла останавливаться на всех направлениях реформирования, обратим внимание только на той составляющей, которая предполагает некий «внешний» уровень, более того, логично будет все свое внимание сосредоточить на инициативах, которые могли бы быть использованы Казахстаном в рамках ШОС.

В целях обеспечения устойчивого развития Казахстана на основе диверсификации и модернизации экономики, создания условий для производства конкурентных видов продукции и роста экспорта, в 2003 году, была утверждена Стратегия индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015 годы. В качестве одной из основных задач Стратегии было обозначено развитие интеграции с региональной и мировой экономикой с включением в мировые научно-технические и инновационные процессы [13].

Также одним из основополагающих документов определяющих новую экономическую стратегию государства является Стратегия вхождения Казахстана в число 50-ти наиболее конкурентоспособных стран мира. В Стратегии отмечается, что «фундаментом процветающего и динамично развивающегося общества может быть только современная, конкурентоспособная и открытая рыночная экономика, не ограниченная рамками только сырьевого сектора». В то же время Казахстан должен быть готов «к острой конкуренции и использовать ее в своих интересах. Казахстан может и должен активно участвовать в многосторонних международных экономических проектах, которые способствуют нашей интеграции в глобальную экономику, и опираются, в том числе, на наше выгодное экономико-географическое положение и имеющиеся ресурсы» [14].

Но одних ресурсов сегодня для решения стоящих перед государством задач явно недостаточно и перед казахстанскими экономическими структурами ставится новая, принципиально важная задача поиска в мировой экономической системе собственно казахстанских «ниш», заполнение которых предполагается осуществить путем реализации «прорывных проектов».

Осуществление своего рода «прорыва» казахстанской экономики должно осуществляться, в том числе, в ходе интеграции в международную экономику путем участия Казахстана в региональных и международных экономических объединениях и ассоциациях. Также очень важным представляется участие Казахстана в качестве учредителя и акционера международных компаний, разрабатывающих и развивающих новые технологии.

В послании Президента Н.

во-первых, договориться с нашими соседями о развитии более благоприятного делового климата на всей территории Центральной Азии. Может потребоваться заключение особых соглашений, которые позволят нашим компаниям свободно инвестировать средства в соседние страны и устранят бюрократические и протекционистские барьеры на пути импорта и экспорта, а также движения капитала и рабочей силы;


в-третьих, совместно с нашими соседями можем обсудить введение специального режима перемещения рабочей силы. Мы за свободное, но управляемое движение квалифицированной рабочей силы в странах Центральноазиатского региона.


Отличительной особенностью Послания 2008 года является отсутствие разделения текста Послания на внутренние и внешние интересы и приоритеты государства. Это является свидетельством восприятия Правительством РК современной ситуации как результата глубокого взаимопроникновения внутриполитической и внешнеполитической сфер развития Казахстана. В этой связи представляется важным обратить внимание на высокую оценку, данную усилиям Казахстана по формированию регионального сотрудничества в зоне ШОС. «Доказали свою востребованность созданные по инициативе или при непосредственном участии Казахстана межгосударственные объединения, заложившие основу для построения эффективной системы региональной безопасности - СВМДА, ШОС, ОДКБ.

Мы должны и дальше укреплять наше экономическое и политическое сотрудничество с Россией, Китаем и государствами Центральной Азии. Создавать прочную основу для стабильности, открытого диалога и взаимодействия в регионе» [16].

Каковы основные направления деятельности государств-участников ШОС в рамках экономического сотрудничества?

Несмотря на то, что присутствие экономической составляющей начинает активно артикулироваться в ШОС с 1998 года, сегодня нельзя сказать, что экономика является второстепенным «колесом» ШОС. В ближайшей перспективе экономическое сотрудничество станет основным фактором непрерывного развития ШОС. В принципе отсчет полноценного экономического сотрудничества нужно вести с осени 2003 года, когда был подписан ряд соглашений, впоследствии сформировавших правовую базу экономического сотрудничества государств-участников. В качестве основополагающего документа следует рассматривать Программу многостороннего торгово-экономического сотрудничества государств-членов Шанхайской Организации Сотрудничества. Программа рассчитана на период до 2020 г. и включает в себя три периода:

Краткосрочная перспектива - активизация процесса создания благоприятных условий в области торговли и инвестиций. Совместная выработка реестра необходимых многосторонних соглашений и национальных законодательных мер в целях реализации Программы, а также последовательность и порядок их подготовки

Среднесрочная перспектива (до 2010 г.) - согласование усилий и разработка в рамках ШОС стабильных, предсказуемых и транспарантных правил и процедур в целях создания благоприятных условий в области торговли и инвестиций. На этой основе планируется развернуть масштабное многостороннее торгово-экономическое сотрудничество в областях, предусмотренных Хартией ШОС и Меморандумом. В этой связи предполагается разработка совместных программ и проектов, а также создание системы поддержки приоритетных направлений в целях развития регионального экономического сотрудничества.

Долгосрочная перспектива (до 2020 г.) - максимально эффективное использование региональных ресурсов на взаимовыгодной основе, содействие созданию благоприятных условий для торговли и инвестиций в целях постепенного осуществления свободного передвижения товаров, капиталов, услуг и технологий.

В свою очередь Программа является следствием подписания в сентябре 2001 года Меморандума между правительствами государств-участников Шанхайской организации сотрудничества об основных целях и направлениях регионального экономического сотрудничества и запуске процесса по созданию благоприятных условий в области торговли и инвестиций. Министры государств-участников, отвечающих за внешнеэкономическую и внешнеторговую деятельность, подписали в мае 2002 года Протокол к Меморандуму и сделали совместное заявление, в котором отмечалось, что «развитие регионального экономического сотрудничества должно стать важной составной частью деятельности Шанхайской организации сотрудничества. Оно будет способствовать углублению добрососедских и дружественных отношений между странами-участницами, развитию их экономик, укреплению позиции и усилению роли региона в мировой экономике. При этом такие факторы, как наличие ресурсов, имеющийся потенциал рынков, а также стремление к экономической взаимодополняемости и динамичному развитию экономик государств, создают условия для налаживания регионального экономического сотрудничества в рамках ШОС».

В данном контексте можно говорить и об определенных вызовах интересам Казахстана. Одним из таких вызовов является наличие конкурентной борьбы с Россией в области энергоресурсов. Будучи дружественными государствами, вышедшими на стратегический уровень партнерства, Россия и Казахстан имеют во многом однотипные структуры экономик. Другой вызов, характерен не только для Казахстана, но и для всех его среднеазиатских партнеров по ШОС - ярко выраженная экономическая доминанта Китая. Наиболее часто артикулируемое опасение касается высокой степени неопределенности относительно политики, которую будет проводить Китай по отношению к своим партнерам по ШОС в случае значительного упрочения Китая в экономическом секторе, в данном случае Казахстана, а также в случае смены правящей элиты в Китае.

Социально-гуманитарная сфера.

Большое внимание в рамках ШОС стали уделять социальной сфере, включающей в себя также здравоохранение и гуманитарное сотрудничество.

Основная мотивация лежит в плоскости улучшения уровня благосостояния граждан стран-участниц ШОС. В июне 2006 будучи в Шанхае В. Путин отметил: "актуальным для ШОС является содействие искоренению бедности, безработицы, расширению доступа к образованию и культурным ценностям, - подчеркнул президент РФ. - Шаги в этом направлении работают на решение важнейшей общей задачи - повышение благосостояния наших граждан" [19]. Сотрудничество в социальной сфере призвано оказать поддержку решению важных задач в политической и экономической сферах. Так, в интервью Генерального секретаря ШОС Б. Нургалиева информационному агентству "Emerging markets" было сказано: «сотрудничество в социально-экономической сфере в рамках ШОС призвано выровнять экономические показатели наших стран, в максимальной степени позволить обеспечить работой трудовые ресурсы наших государств, всемерно повысить благосостояние населения, тем самым, сокращая социальные факторы, питающие экстремистские проявления».

Несмотря на то, что социально-гуманитарная составляющая ШОС еще не набрала необходимых оборотов. Она более чем отвечает интересам Республики Казахстан. «Рост благосостояния граждан Казахстана - главная цель государственной политики», - такова основная повестка дня для казахстанцев в 2008 году.

К примеру, в рамках обеспечения безопасности, в сфере противодействия угрозе терроризма, правительство РК неоднократно детерминировало терроризм и экстремизм причинами социального порядка, такими, как бедность и нарушения прав человека, необразованность.

В сфере образования можно, к сожалению, констатировать, что эксперименты с образованием в нашей стране сформировали серьезный вызов безопасности страны в виде сокращения квалифицированных кадров. Сотрудничество в сфере образования в рамках ШОС, открывает широкие возможности по преодолению этой проблемы.

Таким образом, подводя итог, можно с уверенностью констатировать, что деятельность, осуществляемая Шанхайской Организацией Сотрудничества, основные тенденции ее развития напрямую отвечают национальным интересам Республики Казахстан. Очевидно, что имеются определенные сложности, детерминируемые причинами как объективного, так и субъективного порядков, однако альтернативы у Казахстана нет. В самых общих чертах, отсутствие альтернативы объясняется следующими причинами:


См. например Султанов Б.К. Казахстанско-российское сотрудничество и проблемы обеспечения безопасности в Центральной Азии // Казахстан и Россия: экономические и политические аспекты стратегического партнерства. Материалы международной научной конференции. - Алматы, 2007. - С. 59-69/


Выступление Президента Республики Казахстан Назарбаева Н.А. на открытии Международной конференции мира и согласия 13 февраля 2003 года.; Выступление Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева на Международном форуме “Евразийская интеграция..." Астана, 18-19 июня 2004 г; Выступление Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева в Академии общественных наук КНР 21 декабря 2006 г.


Н.Назарбаев: Три кита единой евразийской Идеи - ЕврАзЭС, СВМДА и ШОС (лекция в Евразийском университете им. Л.Гумилева) 27.05.2006.


А.Каукенов Экономическое сотрудничество в ШОС: состояние и проблемы // ШОС в поисках нового понимания безопасности. Материалы международной научной конференции 4.
do.gendocs.ru/docs/index-17196.html?page=16