biologrefs.ru

Вестник КазНУ - страница 14

Сортировать: по оценкам | по дате

19.10.18
[1]
переходы:37
Вестник КазНУ - страница 14
Повысился авторитет Бразилии как в универсальном масштабе, так и в «межамериканской системе», где она стала новым центром силы и получила статус так называемой «региональной державы». К 1998 г. Бразилия поддерживала дипломатические отношения со 117 государствами мира. О возросшем авторитете Бразилии на международной арене свидетельствует, в частности, тот факт, что лишь за последний год ее посетили с официальными визитами руководители Японии, Германии, Китая, Франции и Соединенных Штатов. В ООН Бразилия стала занимать более активную и прагматическую позицию, что проявляется и в дискуссиях по международным проблемам и в вопросе реорганизации ООН; выступая за такую ее реформу как отмечают эксперты «наиболее полно смогла бы обеспечить повсеместное применение норм международного права, политическую и этническую приверженность
do.gendocs.ru/docs/index-114219.html?page=14
Вестник КазНУ - страница
***

Бапта бұзылған жерді қалпына келтірудің мақсаты мен міндеттері, құқықтық негізі ашылады. «Жер» және «Жер қыртысы» түсінігінің сәйкестігі қалпына келтіру жөніндегі іс-шаралардың мазмұны мен ерекшелігін ашатын негіз ретінде зерттелді. Жерді қалпына келтіру жөніндегі құқықтық қарым-қатынастың мазмұны мен ерекшелігі ашылады.

***

The article describes the goals and objectives, the legal framework for reclamation of disturbed lands.
Вестник КазНУ - страница
***

Мақалада отандық және шетелдік авторлардың ғылыми әдебиетіне сараптау берілген, сонымен қатар халықаралық қылмыстық іс-әрекетпен күресудің заңдық актісі берілген. Халықаралық қылмыстық құқықтың құрылуы мен жүзеге асырылуының ортақ мәселесі бойынша негізін қалаушы теориялық концепциялары, материалдық және процессуалдық құрамдастың қатынасы, олардың критериялары мен айырмашылықтары қаралған.


***

In article the analysis of the scientific literature of domestic and foreign authors is given.
Вестник КазНУ - страница
^ Правовое обеспечение безопасности в области приграничного сотрудничества Республики Казахстан и Российской Федерации


Приграничное сотрудничество Казахстана и России развивается параллельно историографии их политико-правовых взаимоотношений. Начало было положено Абулхаир-ханом, принявшим решение о призна­нии российского протектората. В 1731 году Младший жуз и позднее, в 1734 году, Средний жуз приняли подданство России.
****

Косово дағдарысы және оны реттеу үрдісі еуропалық қауіпсіздіктің жаңа жүйесін қалыптастыру тағдырына шешуші әсер етті. Косово дағдарысын реттеу тәжірибесі, кеңестік одақтан кейінгі аумақта шешімін таппаған дағдарыст тұрғысынан Қазақстанның ЕҚЫҰ төрағалық етуінде маңызды.


****

The Kosovo conflict and process of its settlement had deciding influence on destiny of new system of the European safety.

Вестник КазНУ - страница
***

В статье «Правовое регулирование налоговых льгот в качестве исключения двойного налогообложения» проанализирован механизм предоставления и регулирования налоговых льгот как метода предотвращения двойного налогооблажения.


***

In this article analysed the mechanism of granting and regulation of tax privileges, as method of prevention double taxation.


Ш.М.
Вестник КазНУ - страница
^ ОРТАЛЫҚ АЗИЯ ЕЛДЕРІ МЕН ТҮРКИЯ АРАСЫНДАҒЫ ҚАРЫМ-ҚАТЫНАСТАР: МӘСЕЛЕЛЕРІ МЕН БОЛАШАҒЫ


Халықаралық қатынастар жүйесінде ежелден белгілі ақиқат - заманға сай күштер тепе-теңдігінің ауытқуына қарай, жалпы жаһандық өзгерістердің әсеріне орай, қуатты мемлекеттердің әлсіреуіне сай, елеусіз болған елдердің нығаюы енді күн тәртібіне осы елдер арасындағы саяси кеңістік үшін тартыстарды тартатындығы.
Вестник КазНУ - страница
Лаумулин М.Т. Внешнеполитическая стратегия Казахстана в современной геополитической обстановке,// Казахстан в глобальных процессах, №1, С.88-101


Ж.З. Бюжеева


^ ҚАЗІРГІ ТАҢДАҒЫ ҚАЗАҚСТАН МЕН НАТО-НЫҢ ҚАРЫМ-ҚАТЫНАСТАРЫ


Варшава Шарты ұйымы тарағаннан кейін халықаралық қатынастарда НАТО-ның рөлі қырынан көріне бастады. Соңғы жылдар ішінде НАТО қызметінде түбегейлі өзгерістер жүрді, әскери күш-жігерді жан-жақты қайта құру жүзеге асырылды. Мұндай үрдістер бүгінде өз жалғасын табуда.
Вестник КазНУ - страница В Алматы прошла (август 2006 г.) научно-практическая конференция «Русский язык - фактор интеграции народов Казахстана и России», организованная Казахстанским русским культурным центром, православным благотворительным обществом развития образования и культуры в РК «Светоч» при поддержке посольства Российской Федерации в Республике Казахстан и генерального консульства России в Алматы. В Год Пушкина в Казахстане и Год Абая в России состоявшаяся конференция наполнилась особым смыслом.
Вестник КазНУ - страница
^ ҚАЗАҚСТАННЫҢ ЕУРОПАЛЫҚ ОДАҚПЕН ЭКОЛОГИЯ САЛАСЫНДАҒЫ ЫНТЫМАҚТАСТЫҒЫНЫҢ КЕЙБІР АСПЕКТІЛЕРІ ЖАЙЫНДА


Қазақстандағы тәуелсiздiк жылдары экологиялық қауiпсiздiктi қамтамасыз етудiң мүлде жаңа мемлекеттiк жүйесiнiң құрылуының және қалыптасуының, қоршаған ортаны қорғау мен табиғат пайдалануды басқарудың жылдары болды. Бұл қоршаған ортаны қорғау және табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану саласындағы мемлекеттiк саясатты қалыптастыруды және дәйектi iске асыруды қамтамасыз еттi.
происходит усложнение самой системы международных отношений. Появляются новые субъекты международных отношений, с различным потенциалом, ареалом влияния и векторами развития.


Нарушена целостность мирового организма, построенного на старых принципах и доминантах развития. На наших глазах разрушается иерархия и основания самой структуры международных отношений. Мир все более становится разорванным и разрозненным.